Våra kommittéer

Följande kommittéer med specialkompetens finns i Klätterförbundet.  Nedan hittar du deras huvudsakliga uppdrag.  Vill du bidra med ditt engagemang i någon av våra kommittéer? Kontaktuppgifter till respektive kommitté hittar du på kontaktsidan.

logotyp_A_access

Accesskommittén

 • Samordnar och organiserar accessarbetet i Sverige.
 • Uppdaterar klättrare om access, i första hand via Accessdatabasen, tidningen Bergsport och seminarier.
 • Att på nationell nivå påverka och informera lagstiftare och myndigheter om klättring som en del av det aktiva friluftslivet.
 • Administrerar Accessfonden

logotyp_A_alpin

Alpina kommittén

 • Delar ut bidrag för alpin klättring
 • Arrangerar alpinträff
 • Arrangerar seminarier och föreläsningar
 • Skriver artiklar och information på hemsidan och i tidningen Bergsport

logotyp_A_anlaggning

Anläggningskommittén

Anläggningskommitténs uppgift är att utveckla verksamheten på landets klätterväggar. Centralt i arbetet är certifiering av verksamheten vid klätterväggar. Certifieringen finns i 3 steg och ska ses som en kvalitetssäkring för hela verksamheten på väggen.
Förutom certifieringsarbetet arbetar Anläggningskommittén även med råd och stöd till de som vill bygga en klättervägg, eller om man har frågor rörande underhåll, krav, utveckling mm.

logotyp_A_barn_o_ungdom

Barn- och ungdomskommittén

Barn och ungdomskommittén arbetar med alla frågor inom klättring som rör barn och ungdomar. Barn- och ungdomskommittén har bland annat tagit fram dokumentet Klättringen vill och man har också utformat riktlinjer för Idrottslyftet.

Barn och ungdom har en egen sida med en massa roliga och bra tips, www.barnungdom.bergsport.se

logotyp_A_bred_o_friluft-100x103

Bredd- och friluftskommittén

Bredd- och friluftskommittén arbetar med frågor som rör rekreationsklättrare både inomhus och utomhus från 20 års ålder och uppåt. Kommittén ska verka för att öka kvaliteten på medlemskap i klubbar, bidra till att höja statusen på svenskt friluftsliv samt öka förståelsen för klättring som rekreation.

logotyp_A_marknad-100x103

Marknad- och kommunikationskommittén

Arbetar med intern och extern kommunikation av förbundets verksamhet samt marknadsföring av Klätterförbundets varumärke.

logotyp_A_medicin

Medicinska kommittén

Kommittén samordnar en kunskapsbank inom skador, höghöjdsmedicin. Kommittén jobbar kontinuerligt med att utöka Förbundets Skadehjälpsnätverk och man har tagit fram och samlat in dokument om höghöjdsmedicin. Kommittén har också tagit fram normer för kurser i första hjälpen (se under Utbildning på dokumentsidan).

logotyp_A_sakerhet

Säkerhetskommittén

 • Främja ökad kunskap för risk- och ansvarstänkande bland klättrare
 • Utarbeta rekommendationer för säker klättring
 • Ge råd och sprida information om säker klättring
 • Hålla sig uppdaterade över klätterolyckor i Sverige, för att dra lärdomar till olycksförebyggande arbete
 • Samarbeta med andra kommittéer i SKF, främst UK, om olycksförebyggande arbete
 • Representera förbundet nationellt och internationellt inom frågor kring säker klättring
 • Om kommittén avgör att så är önskvärt, ombesörja representation i UIAA Safety Commissison
 • Representera förbundet i Fjällsäkerhetsrådet
 • Administrering och utveckling av incidentrapporteringen
 • Återkommande information kring säkerhet i tidningen Bergsport och på Bergsport.se

logotyp_A_tavling

Tävlingskommittén

 • Främsta målen är att samordna SM, NM och cuptävlingar för både juniorer och seniorer.
 • Ger stöd och hjälp ges till alla som vill arrangera tävlingar. Det kan handla om tips och råd inför tävlingen men även om hjälp med arrangemanget, speciellt hos klubbar med mindre erfarenhet av tävlingsarrangemang.
 • TK ger också, efter förfrågan, administrativt stöd med anmälningar, anmälningslistor m.m
 • TK uppdaterar en hel del dokumentation kring regler, tävlingsguide mm, se under Tävlingskommittén på dokumentsidan.

logotyp_A_utbildning

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén (UK) arbetar i huvudsak med övergripande utbildningsfrågor. Det handlar till exempel om normer för de olika typer av klätterkurser som finns.  En grupp inom Utbildningskommittén jobbar med tränarutbildningar. Gruppen för Instruktörskurser och Examinationer (GIKE) är de som gör jobbet ute på ”fältet”. Utbildningskommittén är förbindelselänken mellan klätterförbundet och den helt fristående Svenska Bergsguideorganisationen (SBO) som organiserar de kommersiellt arbetande svenska UIAGM-guiderna.

Utbildningskommittén – Tränare

Målsättningen är att erbjuda tränarutbildning på olika nivåer.
Nivå 1 tränare för barn o ungdomsklättrare med betoning på lek och glädje.
Nivå 2 tränare för blivande tävlingsklättrare inom klubben, för ungdomar/juniorer med på betoning teknikträning.
Nivå 3 tränare för klubbarnas/regionens elittävlingsklättrare för juniorer och seniorer med betoning på elitträning.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket