Rapportera incident

Foto: Jonas Wiklund

Foto: Jonas Wiklund

Här kan du rapportera en incident, det vill säga ett tillbud eller en olycka. Genom att rapportera hjälper du Svenska Klätterförbundet att få ökade kunskaper om risker och olyckor. Informationen kommer sedan att användas i utbildning och vid informationsspridning. Det går bra att vara anonym.

Rapportera incident via webbformulär

Webbformulär incidentrapport »

Rapportera incident på pdf och skicka med e-post eller vanlig post

pdf Incidentrapport.pdf

Skriv ut pdf:en och fyll i.

Antingen scannar du den och mejlar tillbaka till sakerhet@klatterforbundet.se eller skickar per post.

Säkerhetskommittén
Svenska Klätterförbundet
Idrottens hus
114 73 Stockholm

Sekretesspolicy för hantering av incidentrapporter
Omständigheter i incidentrapporten kan komma att omnämnas av säkerhetskommittén i t ex artiklar och föredrag. Uppgifterna kommer då att anonymiseras för att försvåra identifiering av den verkliga händelsen och därigenom också de inblandade personerna. Säkerhetskommittén för inte namn på dem som lämnar in incidentrapporter vidare. Om uppgiftslämnaren uppger sitt namn tolkar Säkerhetskommittén dock detta som att denne accepterar att bli kontaktad av Säkerhetskommittén om kommittén behöver kompletterande uppgifter. Säkerhetskommittén tar inte på eget initiativ kontakt med annan än uppgiftslämnaren.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket