Bli instruktör

Svenska Klätterförbundets utbildningskommitté erbjuder klätterinstruktörsutbildning i fyra olika discipliner: inomhus, sport, klippa och is. Du blir auktoriserad instruktör efter en godkänd examination. Skissen nedan visar de olika instruktörsnivåerna och -kurserna. De svarta rutorna är de olika instruktörsnivåerna, de röda rutorna visar de olika utbildningar som leder fram till respektive instruktörsnivå.

Oversiktsbild_maj2012

Aukt_instr_100

Inomhusklätterinstruktör   kategori_inomhus_100

Kurs
Kurser genomförs både som öppna kurser där du anmäler dig själv samt lokalt, då klubb eller kommersiell anläggning beställer en kurs. Du hittar kommande datum i utbildningskalendern. Instruktörskursen inomhus är 1 dag lång och ska fungera som en förberedande kurs för examination inomhus. Inför en instruktörskurs inomhus får deltagaren fylla i en behovsdefiniering. Kursen är riktade till erfarna klättrare.

Examination
För att bli auktoriserad inomhusinstruktör krävs det att aspiranten genomgår en examination med godkänt resultat. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument inomhusklätterinstruktör

pdfAspiranthandledning inomhusinstruktör
pdf 
Norm inomhusinstruktör
pdf
Norm topprepskurs inomhus
pdf Norm ledkurs inomhus
pdf Norm Topprepsinstruktörskurs
pdf Norm Uppklättring
pdf Validering utländsk inomhusklätterinstruktör

Sportklätterinstruktör   kategori_sport_100

Kurs
Svenska klätterförbundet anordnar inte kurser för blivande sportklätterinstruktörer. Vi rekommenderar en inomhusinstruktörskurs inför denna examen (se inomhus ovan).

Examination
För att få genomgå en examination till sportklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd inomhusinstruktör. En sportinstruktör har befogenheter att utöva kurser på klippa utrustad med bultar och som ej är högre än en replängd. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar. Dokument inför en examination finns länkat högst upp på sidan.

Dokument sportklätterinstruktör

pdf Auktoriseringskurs sportklätterinstruktör 
pdf Norm för sportklätterkurs
pdf Norm för sportklätterinstruktör
pdf Norm för kurs klätterledare utomhus

Klippklätterinstruktör  kategori_klippa_100

Hjälpinstruktör
Inför en examination till klippklätterinstruktör krävs det att aspiranten är utbildad hjälpinstruktör på klippa. Denna kurs kan ges av alla auktoriserade klippklätterinstruktörer. Kursen ger dig möjlighet att lära dig de grunder du behöver för att så småningom bli klippklätterinstruktör.

Kurs
Förutom hjälpinstruktörskursen finns ingen förberedande kurs inför en examination på klippa anordnad av klätterförbundet. Kontakta en auktoriserad klippinstruktör för kursutbud.

Examination
För att få genomgå en examination till klippinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd hjälpinstruktör. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar. Dokument inför en examination finns länkat högst upp på sidan.

Dokument klippklätterinstruktör

pdf Aspiranthandledning klippklätterinstruktör
pdf Norm hjälpinstruktörskurs klippa
pdf Norm klippklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs klippa
pdf Norm fortsättningskurs klippa
pdf Norm räddningskurs 1 klippa
pdf Norm räddningskurs 2 klippa
pdf Norm aidkurs klippa
Ansökan examen klippinstruktör
 Ansokan_examen_klippklattring

Isklätterinstruktör   kategori_is_100

Kurs
Svenska klätterförbundet anordnar inte kurser för blivande isklätterinstruktörer. Vi rekommenderar att aspiranten kontaktar en auktoriserad isinstruktör för genomgång av kurser inför denna examen.

Examination
För att få genomgå en examination till isklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd klippklätterinstruktör. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar. Dokument inför en examination finns länkat nedan.

Dokument isklätterinstruktör

pdf Norm isklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs mixklattring
pdf Certified ice climbing instructor
pdf Basic ice climbing course
pdf Advanced ice climbing course
pdf Advanced course in mixed climbing

För information om kurs och examinationstillfällen se Utbildningskalendern.

Iwona_Kellie_kurs

Foto: Iwona Kellie

Anmälan och avgifter

Anmälan

Anmälan sker genom det anmälningsformulär som finns på respektive arrangemang i utbildningskalendern. Se till att din anmälan är korrekt gjord och att du betalar rätt avgift. För lokalt arrangemang skickas förfrågan till Utbildningskommittén, se kontaktsidan. För deltagande på instruktörskurser och -examinationer krävs att aspiranterna är medlemmar i en klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet.

För examinationer krävs att uppfyllandet av förkraven redovisas i samband med anmälan. Se aspiranthandledning för respektive instruktörsnivå.

Avgifter öppna kurser

Enskilda personer
Klippklätterinstruktör
Teknisk examen: 3500:-
Pedagogisk examen: 3500:-

Sportklätterinstruktör
Examination 3500:-. Kort kursdel ingår i examinationen.

Inomhusklätterinstruktör
Kurs: 1750:-
Examen: 1750:-

Isklätterinstruktör
Examination: 3500:-

Alla avgifter ska betalas in, i samband med anmälan, till SKF bankgiro 5822-0328. Det går även att bli fakturerad. Skicka då faktureringsunderlag som organisationsnummer samt namn och adress till kansliet. Anmälan blir giltig först när avgiften är betalad.

Avgifter för beställd kurs

  • Instruktörskurs inomhus (max 6 aspiranter): 10 500 kr
  • Examination inomhus (max 6 aspiranter): 10 500 kr

Beställda kurser och examinationer faktureras.

Återbetalningar

Anmälan är bindande så snart avgiften betalts och kan ej återbetalas. Om aspiranten inte får plats på arrangemanget sker en återbetalning av avgiften. Vid sjukdom eller motsvarande som styrks med läkarintyg kan avgiften återbetalas.

För lokala arrangemang är anmälan bindande så snart datum spikats. Om arrangemanget ställs in av beställaren faktureras denne endast för examinatorernas utlägg för resa och uppehälle samt en administrativ kostnad på 500:-. Om arrangemanget ställs in av Svenska Klätterförbundet återbetalas hela det fakturerade beloppet.

Omprov

Enskilda omexaminationer kan, i mycket särskilda fall, arrangeras. Sektionsledaren avgör detta i samråd med den ansvarige för examinationen.

Lokalt arrangemang

Ett lokalt arrangemang beställs av en lokalklubb eller en klättervägg. På dessa arrangemang köper klubben ett helt paket med 6 platser, sedan är det upp till klubben att fördela dessa platser.

Vid beställning av ett lokalt arrangemang väljer klubben/klätterväggen ett lämpligt datum och önskemål om plats. Klätterförbundet hittar därefter examinatorer/instruktörer till arrangemanget. Planera i god tid, minst tre månaders framförhållning är lämpligt. Arrangemangen hålls för 6 deltagare av två instruktörer/examinatorer. Antalet platser kan inte ändras, däremot kan 1 1/2 eller 2 arrangemang hållas samtidigt, och då blir det 9 respektive 12 platser (med 3 respektive 4 instruktörer/examinatorer).

Innan ni beställer ett arrangemang se till att ni har ordning på följande:

  • Ta beslut i klubben om att ni vill köpa ett arrangemang. Det är klubben/klätterväggen som är betalningsskyldig, inte deltagarna. Se avgifter längre ner för aktuella priser.
  • En kontaktperson ska vara utsedd. Det är lättast för oss i Utbildningskommittén att ha en person att kommunicera med. Vid examination ska kontaktpersonen kunna vara behjälplig på plats under arrangemanget, men bör själv inte delta.

För tillfället är det endast kurs och examination inomhus samt examination klippa som går att beställa lokalt. För examination klippa kontakta Utbildningskommittén, se kontaktsidan.

Instruktörskurs inomhus

Instruktörskursen hålls under en hel dag. Cirka en vecka innan kursen sänds ett mail ut till varje deltagare med en behovsdefinering. Behovsdefinieringen ska återsändas till arrangemangsansvarig eller till sektionsledaren. Den går att fylla i digitalt. Kontaktpersonen ansvarar för att rätt personuppgifter och adresser till deltagarna skickas senast två veckor innan kursen. Vissa delar av instruktörskursen är teoretiska, därför behövs något lugnt ställe, gärna med bord, att sitta vid under delar av dagen.

Examination inomhus

Examinationen hålls under en hel dag. Klubben ansvarar för att information om tid och plats skickas vidare till deltagarna. Under examinationen behövs elever till ett av momenten, aspiranterna håller nämligen en riktig kurs under själva examinationen. Kontaktpersonen hjälper oss att få fram lämpliga elever. Kontaktpersonen ansvarar för att rätt personuppgifter, mail och adresser till deltagarna skickas senast två veckor innan examinationen. Detta görs digitalt, mer information fås av arrangemangsansvarig.

För beställning av lokalt arrangemang, ta kontakt med Utbildningskommittén, se kontaktsidan.

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket