Svenskt Friluftslivs årsmöte

Klätterförbundet är en av 26 medlemmar i Svenskt Friluftsliv.

Friluftslivets viktigaste frågor
Svenskt Friluftsliv driver friluftslivets frågor och arbetar för att öka kunskapen om vikten av att ta tillvara friluftslivets värden.

Huvuduppgiften är att bevara möjligheten att vistas fritt i den svenska naturen – att värna
allemansrätten. Att stärka friluftsorganisationernas långsiktiga finansiering och öka friluftslivets status i samhället.

Svenskt Friluftsliv fördelar även de statliga medlen till landets friluftsorganisationer

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket