Motioner till Förbundsmötet 25-26/4 2020

Till alla medlemmar och klubbar anslutna till Klätterförbundet:

Den 25-26/4 kommer Klätterförbundets förbundsmöte 2020 att hållas på Bosön på Lidingö utanför Stockholm.

Mer praktiskt om själva mötet kommer att komma inom kort. Då kommer även mandatfördelningen att presenteras. Den har blivit lite försenad eftersom ni i klubbarna som bäst håller på att rensa i medlemsregistret på Idrott online.

Men det är nu dags att förbereda, skriva och skicka in motioner (förslag från klubbarna eller klubbarnas medlemmar) till förbundsmötet. Stadgan säger följande:

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet kan ske genom motioner eller propositioner (styrelsens förslag). Motion, som skall vara skriftlig, skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor före förbundsmötet. Rätt att inge motion tillkommer SDF, till SKF ansluten förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över motionen. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över motion från förening. Motion skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande

Detta innebär att motionsstoppet är Söndagen 1/3

Det finns inga speciella krav på hur en motion ska se ut, men det är bra om den avslutas med ett tydligt förslag som förbundsmötet kan ta ställning till. En så kallad ”att-sats.”

Exempel:
Klätterklubben XX föreslår förbundsmötet
att                 höja medlemsavgiften med XXkr         

Motionen kan med fördel inledas med så kallad. ”brödtext” där motionsställaren argumenterar för sin sak.

Ni skickar motionen till kansliet@klatterforbundet.rf.se

Eller med post till Klätterförbundet Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.

Enligt uppdrag

/Jakob Beijer, tf. generalsekreterare.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket