Vad gäller för instruktörer? Frågor och svar om uppdaterade normer

Våra instruktörsnormer är uppdaterade. Vi har dessutom gjort små justeringar i kursnormerna och tagit fram ett helt nytt dokument: En examinatorsnorm. Det nya gäller från 1 mars.

Konsumentverket hänvisar till SKF:s normer och utbildningssystem när det gäller att göra klätterarrangemang så säkra som möjligt. På den här sidan länkar löpande till nya dokument och svarar på frågor.

Det är viktigt att normerna förstås och används rätt. För att förtydliga och förenkla har vi valt att göra en FAQ på den här sidan. Vi samlar alla frågor och svar i den.
Hör av dig om du undrar något mer. Johanna Wernqvist, ansvarig för området utbildning inom förbundet, svarar gärna: johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se.

Hoppa direkt ner till frågorna.

Den största förändringen är strukturen. I de nya normerna har varje disciplin en egen kunskapsstege. Vi arbetar med tre discipliner: Inomhus, sport, klippa och is. I alla discipliner utom is finns topprepsinstruktörer och auktoriserade instruktörer. Det finns inget krav på att utbilda sig till inomhusinstruktör först. Den som vill gå direkt på sport- eller klippstegen kan göra det.

En annan förändring är att termen “hjälpinstruktör” försvinner. Den som tidigare hade titeln “hjälpinstruktör klippa” omvandlas med de nya normerna automatiskt till “topprepsinstruktör klippa”.

Vi arbetar löpande med att uppdatera alla dokument. Du hittar dem längst ner på den här sidan. Klicka här för att komma direkt till dokumenten.

→ Scrolla för att få svar på dina frågor.


FAQ: Fyra områden – frågorna uppdateras

Vår FAQ om normerna är uppdelad i fyra delar. Vi lägger in nya svar när vi får nya frågor till kansliet.

Klicka på rubriken för att komma till det stycke som intresserar dig.

Del 1: Bakgrund

Vem behöver läsa de uppdaterade normerna?
Företagare och klubbar, som arrangerar kurser eller prova på-tillfällen, bör läsa in sig. Klätterledare, hjälpinstruktörer, topprepsinstruktörer och alla auktoriserade instruktörer bör sätta sig in i dokumenten. Självklart även examinatorer. Det är viktigt att alla har koll på vad som gäller, så att vi kan hjälpas åt att efterleva kraven.

Varför har normerna uppdaterats?
Vi vill tydliggöra vad som gäller. SKF:s normer har funnits länge och utvecklats vid sidan av varandra, utan att helt synkroniseras. Vi uppdaterar normerna för att undvika oklarheter och krockar, samt göra systemet enklare att förstå.

Varför är normerna viktiga?
Vi på SKF har tagit fram dem för hjälpa arrangörer att skapa en så säker miljö som möjligt vid utbildningar, kurser och prova på-tillfällen. Alla som bedriver klättring, kommersiell såväl som ideell, är skyldiga att följa svensk lag. Vid all klätterverksamhet är det Produktsäkerhetslagen (PSL) som gäller. Lagens syfte är att förhindra att en tjänst eller en vara orsakar personskador. Konsumentverket, den myndighet som ser till att PSL efterlevs, hänvisar till SKF:s normer och utbildningssystem.

Vad innebär det för mig som arrangör inom klättring?
Du som utbildar eller bedriver annan verksamhet inom klättring ska ha den kompetens som SKF:s utbildningssystem anger. För att citera myndigheterna: “För att erbjuda säker klättring bedömer Konsumentverket att instruktörernas kompetens lägst bör motsvara kraven som anges av Svenska Klätterförbundet”. Med SKF:s normerade utbildningar på meritlistan är det enkelt för dig som instruktör att intyga att du har rätt kompetens. På vår sajt beskriver vi det mer ingående, läs gärna mer där.

Vem kan svara på frågor om normerna?
Johanna Wernqvist på vårt kansli är ansvarig för utbildningsfrågor på SKF:s kansli. Om du undrar något kan du gärna mejla henne på johanna.wernqvist@klatterforbundet.rf.se eller ringa på 08-699 65 22.

Vad har uppdaterats?
Först och främst: Strukturen är förändrad. Vi arbetar med fyra discipliner: Inomhus, sport, klippa och is. Inom alla discipliner finns en topprepsinstruktör som självständigt får hålla arrangemang på just topprep och en auktoriserad instruktör som får lära ut ledklättring, förutom vid isklättring. Där finns bara den auktoriserade instruktören.
En annan förändring är att termen “hjälpinstruktör” försvinner – mer om det längre ner.
Uppdateringarna är ofta små och det är svårt att sammanfatta allt. Vi rekommenderar er därför att läsa allt det nya, gärna tillsammans med denna FAQ.

När börjar de nya normerna gälla?
1 mars. De kommer att finnas tillgängliga före det.

Kan ni förklara hur SKF jobbar med nivåer i utbildningssystemet?
Se gärna bilden nedan, men för att lära ut klättring ska du vara instruktör på en av våra två nivåer: Topprepsinstruktör eller auktoriserad instruktör. Den förstnämnda får lära ut just topprep och den auktoriserade får lära ut ledklättring och riggning.

Du kan bli instruktör i någon av våra fyra discipliner: Inomhus, sportklättring, klippa (utomhus på egna säkringar) eller is. För isklättring finns enbart nivån auktoriserad instruktör.

Du väljer själv inom vilken disciplin du vill utbilda dig. Du kan gå direkt in på utbildningsstegen klippa utan att först gå kurser för inomhus eller sport.

Vilken är skillnaden mellan de olika nivåerna i kunskapsstegen?
Klätterledare:
Rena topprepsarrangemang på fasta ankare, utan utlärande moment.
Topprepsinstruktör: Får lära ut topprepsklättring inom den aktuella disciplinen. Kan dela ut gröna kort.
Auktoriserad instruktör: Får lära ut ledklättring, riggning av ankare, med mera, inom sin disciplin. Har behörighet att dela ut både gröna och röda kort.

Hur kontrollerar jag att SKF har registrerat rätt behörighet för mig?
Logga in på din sida i IdrottOnline via vår sajt: bergsport.se. Du måste vara medlem i en förbundsansluten klätterklubb för att kunna se dina behörigheter.
Observera att många behörigheter kräver medlemskap i en klubb.

Vad finns det för krav på mig som instruktör?
Som instruktör måste du sedan vara medlem i en förbundsansluten klätterklubb och uppdatera din licens vart tredje år, vilket topprepsinstruktörer och auktoriserade gör på olika sätt. Uppdateringen är till för att verifiera att du har fortsatt kunskap om normerna och följer dem. Mer om det längre ner.

Tillbaka till toppen

Del 2: Kursnormer

Vad är nytt i kursnormerna?
Vi har flyttat informationen om vem som får hålla i vilken kurs till kursnormerna, något som tidigare stod i instruktörsnormerna. Vi har definierat hur många elever som kan delta vid respektive kurstillfälle och utöver det gjort mindre förändringar.

Vad gäller kring antal elever på kurser?
Vi har uppdaterat samtliga kursnormer för att förtydliga hur många elever som får vara med på varje enskild kurs:
På ledkurser utomhus har antalet tillåtna elever utökats till sex per auktoriserad instruktör, om en topprepsinstruktör klippa assisterar.
På ledkurser inomhus är maxantalet åtta elever, beroende på hur lång kursen är och om en topprepsinstruktör sport eller klippa assisterar.
Läs gärna mer i normerna.

Kan jag ha kurser med fler elever om jag har flera topprepsinstruktörer med mig?
Oavsett hur många topprepsinstruktörer du har med dig, får du max ta med två ytterligare elever. Topprepsinstruktören ersätter på klippa det som tidigare kallades hjälpinstruktör.

Tillbaka till toppen

Del 3: Klätterledare, hjälp- och topprepsinstruktörer

Vad är en klätterledare?
Klätterledare är den första utbildningsnivån och steget under topprepsinstruktör. Alla som ansvarar för säkerheten under ett klätterarrangemang och sätter upp topprepen ska vara allra minst klätterledare. De som är med och säkrar behöver ha grönt kort.

Konsumentverkets höga krav på säkerhet föranledde att vi tog fram en normerad utbildning för klätterledare utomhus. Den utbildningen är inte ny, men vi vill förtydliga vikten av den. Att den är normerad innebär att vi på förbundet har tagit fram kraven för innehållet – allt för att trygga säkerheten så långt det går.

Vad har klätterledaren för befogenheter?
Som klätterledare är du utbildad för att inom klubbverksamhet ta med deltagare till klippor du är väl bekant med. Du får rigga topprep på fasta förankringar, som stadiga träd och bultade ankare. Formuleringen har i normuppdateringarna ändrats från “hemmaklippa” till “klippa du är väl bekant med”. Läs gärna mer i normen.

Får klätterledaren agera hjälpinstruktör?
Nej. Det är bara topprepsinstruktörerna som får assistera auktoriserade instruktörer på det sätt som hjälpinstruktörerna tidigare gjorde. Självklart får du som klätterledare användas för att visa exempel, men det ska poängteras att den auktoriserade instruktören hela tiden har ansvaret.

Vad har hänt med hjälpinstruktörerna?
Titeln är borttagen, men funktionen finns kvar. Du som tidigare var hjälpinstruktör klippa blir automatiskt topprepsinstruktör klippa från 1 mars 2021. Med det får du utökade befogenheter. Du får hålla i egna arrangemang och utbildningar på topprep, som prova på-klättringar eller kurser. Det fick inte hjälpinstruktör klippa.

Vilka typer av topprepsinstruktör finns?
En för varje disciplin: Inomhus, sport, klippa. Undantaget är is, där finns enbart nivån auktoriserad instruktör.

Topprepsinstruktör inomhus har alltid funnits, så där sker ingen förändring. Topprepsinstruktör klippa är det som tidigare var hjälpinstruktör klippa. Topprepsinstruktör sport är nytt.

Vad är en topprepsinstruktör?
Ett steg på vägen mot att bli auktoriserad instruktör. Som topprepsinstruktör kan du hålla i egna arrangemang på topprep. Du har behörighet att assistera en auktoriserad instruktör och därmed ge den personen möjlighet att utbilda flera elever, men är då under den auktoriserades ansvar.

Till skillnad från klätterledaren finns det ett krav på dig som topprepsinstruktör att kunna klättra. Du får dela ut gröna kort och rigga egna ankare i den miljö där du är utbildad: Inomhus, sport eller klippa.

Hur skiljer sig kraven åt för de olika topprepsinstruktörerna?
Alla har i princip samma behörighet, men inom sin disciplin: Inomhus, sport eller klippa.

Ju längre till höger på skalan, desto tuffare miljö. Alla får rigga topprep i sin egen eller i enklare miljöer. För sport och klippa tillkommer krav på kunskap om hjälmanvändning och varför den är viktigare utomhus, accessinformation och annat som skiljer utomhus från inomhus.

Får topprepsinstruktören hålla firningsarrangemang?
Ja, om eleven hela tiden är topprepssäkrad.

Får topprepsinstruktören lära ut ledklättring eller riggning av ankare?
Nej. Topprepsinstruktören får enbart lära ut klättring och säkring på topprep, samt firning med topprepsbackup.

Vem kan bli topprepsinstruktör sport?
Vem som helst som uppfyller kompetenskraven. Du behöver inte först vara klätterledare eller topprepsinstruktör inomhus – du kan gå direkt på examinationen för topprepsinstruktör sport. I normen kan du läsa mer om vad som krävs.

Hur blir jag topprepsinstruktör is?
Det blir du inte, eftersom den titeln inte finns. Området is är speciellt. Det är vår mest avancerade miljö och en påbyggnad på disciplinen klippa. Den som ska utbilda inom isklättring behöver vara auktoriserad isklätterinstruktör. Det blir du genom att först bli auktoriserad klippklätterinstruktör, därefter ska du hålla ett antal kurser och till sist kan du examineras som auktoriserad isklätterinstruktör.

Jag vill bli topprepsinstruktör. Hur gör jag?
Först och främst: Samla erfarenhet. Klättra mycket, nå den grad som krävs för din disciplin. Ta kontakt med och observera en auktoriserad instruktör i den miljö du vill bli instruktör. Lär dig det som står i normerna och följ kraven.

Det finns en kurshandledning för topprepsinstruktörer som du gärna får läsa. Du måste inte gå en kurs för att bli godkänd – en auktoriserad instruktör kan godkänna dig, om din kompetens motsvarar kraven i normerna.

Vad är det för skillnad på topprepsinstruktör sport och klippa?
Topprepsinstruktör sport får bara bygga ankare på fasta säkringar. Topprepsinstruktör klippa ska kunna lägga egna säkringar, bland annat. Läs mer om kraven i normerna.

Får en topprepsinstruktör inomhus utbilda elever utomhus?
Nej. För att utbilda inomhus krävs en topprepsinstruktör sport, när det gäller fasta säkringar. För tradklättring krävs en topprepsinstruktör klippa. Ju tuffare “miljö”, desto högre krav på instruktörens färdigheter och kunskapsnivå.

Du som är topprepsinstruktör sport eller topprepsinstruktör klippa får dock utbilda inomhus, eftersom miljön är enklare.

Vårt utbildningsystem är en skala med discipliner där miljöerna blir allt tuffare ju längre till höger du kommer: Inomhus, sport, klippa och is. Is är den mest komplicerade disciplinen – en miljö där kurserna kräver en auktoriserad isklätterinstruktör.

Vem kan godkänna en topprepsinstruktör?
Auktoriserade instruktörer kan utbilda och godkänna topprepsinstruktörer i sin egen disciplin eller enklare, efter instruktören själv har hållit i ett antal kurser i den miljön.

Hur länge kan jag titulera mig topprepsinstruktör?
Tre år. Därefter behöver du få ett nytt godkännande från en auktoriserad instruktör som verkar inom din disciplin – ett intyg på att du uppfyller kompetenskraven i normen.

Vem behöver ha koll på normen för topprepsinstruktörer?
I princip alla. För den som går vidare och blir auktoriserad instruktör (inne, sport eller klippa) utgör topprepsinstruktörsnormen ett slags golv. Det är en förkunskapsnivå.

En klippinstruktör behöver en annan klippinstruktör för att klättra försteman och kan inte längre använda hjälpinstruktören för det. Stämmer det?
Nej. Den auktoriserade klippklätterinstruktören kan använda en topprepsinstruktör klippa. Den personen har samma befogenhet som hjälpinstruktör klippa hade, i det här avseendet.

Tillbaka till toppen

Del 4: Auktoriserad instruktör

Vad är en auktoriserad klätterinstruktör?
En instruktör som är godkänd av Svenska Klätterförbundet, som har aktiv licens och är medlem i en förbundsansluten klätterklubb. En auktoriserad klätterinstruktör är behörig att utfärda topprepskort och ledkort (gröna och röda kort).

När måste jag förnya min licens för att få kalla mig auktoriserad?
Vart tredje år behöver du delta på ett instruktörsseminarium.

Kan jag, som auktoriserad instruktör, jobba utomlands?
Samtliga auktoriserade klätterinstruktörer inom SKF är godkända av UIAA, den internationella alpinistfederationen. De tillåter att de nationella medlemsförbunden gör vissa anpassningar, vilket medför att olika länders instruktörsnivåer inte alltid är direkt översättbara. Kontrollera därför om din licens är användbar i just det land du vill arbeta.

Beskriv skillnaden mellan olika discipliner och nivåer.
Vi har fyra olika discipliner: Inomhus, sport, klippa och is. Inom disciplinerna inne, sport och klippa finns en utbildningsstege, där topprep kommer först och auktoriserad instruktör (topprep och riggning) kommer därefter. Is är en påbyggnadsdel på klippa – där finns ingen topprepsinstruktör. Du som vill utbilda inom isklättring måste först bli auktoriserad klippklätterinstruktör. Först därefter kan du bli auktoriserad isklätterinstruktör.

Topprepsinstruktör inomhus innebär lägst krav och auktoriserad isklätterinstruktör måste kunna mest: Ju mer komplicerad miljö och ju svårare uppgifter, desto högre krav på instruktören. Du måste dock inte börja din utbildningsresa inomhus, utan kan gå direkt på den disciplin som intresserar dig.

Vem kan bli auktoriserad isklätterinstruktör?
Endast du som redan är auktoriserad klippklätterinstruktör, då is är en påbyggnadsnivå på klippa.

Vem får lära ut ledklättring och riggning av ankare?
Endast du som är auktoriserad instruktör. Du får hålla kurser i den disciplin där du är utbildad och på lägre nivåer. Ordningen är: Inomhus, sport, klippa och is.

Vem får examinera nya instruktörer?
Enbart SKF:s examinatorer – ingen annan.

Vad är viktigt att tänka på inför en examination?
Examinationen är en kompetenskontroll, inte ett tillfälle att lära. Samtliga instruktörsnormer (både auktoriserad instruktör inom olika discipliner och topprep) innehåller krav på instruktörens personliga färdigheter, teoretiska kunskaper och förmåga att lära ut. Dessutom ska du ha genomfört praktik inför examinationen.

Vad har hänt med teknisk och pedagogisk examen?
De har bytt namn. Nu heter de “examen i personlig färdighet” respektive “examen i tillämpat instruktörskap”.

För auktoriserade instruktörer finns ett krav om “dokumenterad erfarenhet” inom klättring. Vad menas med det?
Du ska inför examinationen ha klättrat ett visst antal leder av olika slag, och måste kunna redogöra för dem vid förfrågan. En smart idé är att skaffa en loggbok. Beroende på vilken nivå du vill lära ut på, finns olika krav. Det är viktigt att du förstår vilken lägsta-nivå du förväntas ha på din egen klättererfarenhet.

Hur blir jag auktoriserad sportklätterinstruktör?
Du bör ha klättrat sport ett par år och vara godkänd som topprepsinstruktör sport. Först när du har verkat som det under en period, och samlat erfarenhet, kan du gå vidare och bli auktoriserad instruktör sport. I normen för auktoriserade klätterinstruktörer kan du läsa mer om de krav som ställs. Läs gärna även dokumentet Aspiranthandledning.

Hur bokar jag examinationen för att bli auktoriserad instruktör?
När du är redo för examination går du in på bergsport.se/utbildning/utbildningskalender och ser om det finns en examination för auktoriserade klätterinstruktörer. Oftast har vi ett tillfälle på våren och ett på hösten. Ibland finns det inga examinationstillfällen, men vi kanske kan skapa ett. Hör gärna av dig till kansliet om du vill examineras eller undrar något annat: kansliet@klatterforbundet.rf.se.

Hur ser examinationen för auktoriserade instruktörer ut?
Inomhus och sport examineras under två dagar. Examinationen för auktoriserad instruktör klippa tar två helger.

Examinationen består av två delar: Egen färdighet (tidigare teknisk) och tillämpat instruktörskap (tidigare pedagogisk), plus ett teoriprov. Delarna sker separat inom en viss tid.

Först kontrollerar examinatorerna dina personliga kunskaper och färdigheter i din valda disciplin. När du blir godkänd får du visa att du kan förmedla dina kunskaper till elever under en kurs i din disciplin. Båda delarna måste bli godkända för att du ska kunna titulera dig auktoriserad instruktör.

Var tog den examinerande kursen för sportklätterinstruktörer vägen?
Den är borttagen. Vi vill renodla alla examinationer och ta bort kravställda kursmoment. Aspiranterna examineras mot instruktörsnormen för just sin disciplin och ska visa att de uppfyller de kompetenskrav som normen kräver.

Du kan självklart gå en kurs hos en auktoriserad sportklätterinstruktör och därefter gå igenom examinationsprocessen.

Tillbaka till toppen

Hitta ditt dokument – vi laddar upp normerna löpande

SKFs norm för auktoriserade klätterinstruktörer

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket