Riktlinjer

1. Inledning

Accessfondens syfte är att finansiera varaktiga åtgärder och projekt som främjar och säkrar tillgängligheten till klättring på klippor, berg och block i Sverige. Fonden har grundats av Svenska Klätterförbundet, och dess syfte och verksamhet regleras av Förbundets stadgar Kap 9. Riktlinjer i detta dokument finns till för att komplettera Kap 9 i stadgarna och i mer detalj klargöra hur fonden skall skötas och dess medel fördelas.

2. Förvaltning av medel

Svenska Klätterförbundets styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens medel. Fondens tillgångar ska förvaltas så att fondens syfte främjas och att varaktig avkastning åstadkommes. För långsiktighet krävs att fonden växer till en viss storlek, där fortsatt stöd till accessarbetet kan utgå från fondens avkastning utan att belasta kapitalet. Men fonden måste också initialt kunna stödja utvalda projekt, för att kunna visa goda exempel och på så vis marknadsföra fonden.

3. Insamling av medel

Donationer
Företag, privatpersoner, andra friluftsorganisationer (till exempel Scouterna och Friluftsfrämjandet), samt andra fonder kan donera pengar till Accessfonden. För donationer finns olika typer av nivåer där nivån på donationerna resulterar i olika typer av exponering, se punkt 4 nedan.

Försäljning
Fonden har möjlighet att ta fram, bekosta och sälja produkter med syfte att ge inkomster till fonden och dess ändamål och verksamhet. Produkter ska tydligt visa Accessfondens logotyp och ett eventuellt budskap om fonden. Vid försäljning skall det också tydligt framgå att allt överskott från försäljningen går oavkortat till fonden. Framtagning av produkter kan också innebära att ett företag sponsrar själva produkterna (t ex T-shirts) och därmed blir en bidragsgivare till Accessfonden. Produkternas värde måste då specificeras (och eventuellt kompletteras med kontanta medel) så att bidragsgivaren hamnar på rätt bidragsgivarnivå enligt “Donationer” ovan.

Avsättning från Svenska Klätterförbundet
Styrelsen föreslår till förbundsmötet hur mycket pengar som Svenska klätterförbundet ska avsätta till Accessfonden den kommande mandatperioden.

4. Vad får bidragsgivare i utbyte?

Beroende på vilken nivå bidragsgivare väljer (se under “Donationer” under punkt 3 ovan) så finns olika typer av utbyten. Till exempel:

 • Bidragsgivarens namn och logotyp på SKF:s hemsida, i anslutning till Accessfondens presentationssida
 • Bidragsgivarens namn och logotyp i informations- och marknadsföringsmaterial om fonden
 • Bidragsgivarens namn och logotyp på utvalda produkter till försäljning för fondens finansiering
 • Möjlighet att exponera sitt engagemang för Accessfonden i egna marknadsförings- och informationssammanhang.
5. Ansökan om bidrag

Vem kan söka?
Endast klubbar anslutna till Svenska Klätterförbundet samt Svenska Klätterförbundets Accesskommitté kan söka och beviljas medel ur fonden. Ansökan måste vara komplett och korrekt ifylld för att ansökan ska kunna behandlas.

Utformning av ansökan
Lokalklubbens ansökan om medel ur Accessfonden skall innehålla följande:

 • Klubbens namn
 • Kontaktinformation till klubbens ordförande eller ansvarig styrelsemedle
 • Kontaktinformation till projektledare
 • Begärd summa
 • Beskrivning av projektet och hur det gynnar accessen
 • Budget, inklusive eventuell annan finansiering än Accessfonden
 • Tidsplan, där projektets början, ev hållpunkter och slutdatumet framgår
 • Kontonummer för utdelning av de medel som eventuellt beviljas
 • En bekräftelse på att man godkänner villkoren för bidraget, vad gäller utförande och
  redovisning.
 • Ansökan ska göras på avsedd blankett/formulär, antingen analogt eller digitalt på
  hemsidan.

Datum för ansökan och kontaktuppgifter
Svenska klätterförbundets Accesskommitté fastställer varje år vilket datum som är sista datum för ansökan och informerar om detta via nyhetsbrev, Bergsport och hemsida. Ansökan skall ställas till Svenska klätterförbundets kansli och vara dem tillhanda senast det fastställda datumet.

6. Bedömning av ansökningar

Projekt som beviljas medel ur fonden skall i första hand vara i linje med fondens syfte (se Kap 9 i SKF:s stadgar). Här bedöms alltså relevansen för svensk utomhusklättring, samt långsiktigheten i projektet. Därutöver skall fondens medel användas där de gör mest nytta. Sålunda premieras sådana projekt som har stor uppslutning i lokalklubben och där klubbens medlemmar är beredda att ställa upp med egna insatser och eventuellt matchande finansiering från andra källor. En tydlig plan för genomförandet är en förutsättning.

Detta bedömer vi:

 • Nytta för accessen i området
 • Sannolikhet att projektet lyckas
 • ”Uppväxling”, d v s tillgång till andra givare som är villiga att matcha bidraget
 • Engagemang inom klubben, projektledning, frivilligarbetare mm
 • Påverkan på relationer med övriga samhälle (markägare, kringboende, myndigheter
 • Utveckling av ny kunskap och erfarenheter som kan vara av värde för andra projekt
 • Hur väl projektet förhåller sig till Svenska Klätterförbundets och UIAA:s riktlinjer för access, miljö och etik.

Exempel på projekt som skulle kunna erhålla stöd

 • Informationskampanjer

– Skyltning riktad till klättrare
– Information till kringboende
– Annonsering
– Politiskt påverkansarbete

 • Specialistkompetens

– Juridisk rådgivning
– Biologisk undersökning

Klubben bör kunna visa att kompetensen inte gått att erhålla på ideell basis.

 • Anläggningsarbeten

Stigar, parkering, spång, stängsel, vindskydd, eldplats, toalett o dyl. Varaktiga åtgärder premieras.

 • Utbildning

Kurser för klubbaktiva i frågor som rör allemansrätt, juridik, biologi och andra för accessen relevanta områden.

 • Arvodering/lön

Arvodering eller lön till SKF-personal eller klubbrepresentanter som utför specifika accessprojekt som kräver extra resurser. I första hand skall projekt drivas på ideell basis.

 • Marknadsföring och information

En del av fondens medel kan användas till marknadsföring av fonden, i den mån detta förväntas ge intäkter till fonden. Detta kan innefatta t ex annonsering, produkter för försäljning, etc.

Exempel på åtgärder som inte prioriteras:

 • Ankare och bultar

Accessfondens medel ska inte användas till bultning. Fonden tar inte ställning till den etiska frågan om bultning, utan konstaterar att nytursutveckling och säkerhetsarbete ligger utanför fondens syfte. Givetvis kan bultning i vissa fall tangera accessfrågan, exempelvis där ett firningsankare bidrar till minskat slitage på träd. Bultning kan å andra sidan också leda till ökad trafik och försämrade relationer med andra intressenter. För att undvika dessa svåra avgöranden i varje specifikt fall rekommenderas att bultar finansieras med andra medel, t ex av klubbar. En fördel med tydlighet i denna fråga är troligen att fler kan tänka sig att skänka medel till fonden.

 • Återkommande utgifter

Fonden skall inte i första hand finansiera återkommande kostnader såsom vägavgifter, markhyra eller liknande. Denna typ av utgift är kontinuerlig och måste lösas av klubbar lokalt/regionalt. Undantag kan ev göras för att lösa t ex en vägavgift eller ett arrende för flera år framåt i ett område av nationellt intresse.

7. Beslut om bidrag

Beslut om vilka projekt som ska beviljas medel ur Svenska Klätterförbundets Accessfond fattas av förbundsstyrelsen. Accesskommittén bereder ärendena och föreslår för styrelsen vilka projekt som man anser bör beviljas och med vilket belopp. Beslut om bidrag till klubbar till ett belopp av högst 10 000 kr kan av förbundsstyrelsen delegeras till Accesskommittén. Beslut om bidrag som söks av Accesskommittén (se under punkt 5, Ansökan om bidrag) fattas av förbundsstyrelsen, oavsett beloppets storlek. Svenska Klätterförbundet är inte skyldiga att varje år dela ut medel ur Accessfonden. Om förbundsstyrelsen, och/eller i förekommande fall Accesskommittén, gör bedömningen att de inkomna ansökningarna inte uppfyller kriterierna för att beviljas så förbehåller man sig rätten att låta Accessfondens medel vara orörda.

8. Utbetalning av medel

Medel ur Accessfonden delas ut en gång per år, helst inom 2 månader från datum för
sista ansökningsdag. För akuta ärenden kan Accesskommittén besluta om undantag
från ordinarie besluts- och utbetalningstillfälle.

9. Redovisning av beviljade projekt

Klubbar (och i förekommande fall Accesskommittén) som beviljas medel ur Accessfonden skall som villkor för stödet lämna redovisning till Svenska Klätterförbundet om hur det ekonomiska stödet har använts (kopior på kvitton kan krävas), samt förbinder sig att lämna rapport och annan förekommande dokumentation, till exempel text, bilder, kartor eller film som visar det utförda arbetet. Sådan förbindelse medger att Svenska Klätterförbundet får använda överlämnat material i artiklar, tidskrifter, broschyrer, böcker eller annat medium med Svenska Klätterförbundet som utgivare och som SKF väljer för att främja fondens ändamål. Redovisning ska göras på avsedd blankett och för varje beviljat projekt sätts ett sista redovisningsdatum. Mottagare som inte fullgör sin förbindelse att redovisa beviljat projekt kan bli återbetalningsskyldiga.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket