Certifierad anläggning

Certifierad_anlaggningObs! Ingen avgift för föreningar som är ansutna till Svenska Klätterförbundet.

Under en längre tid har Svenska Klätterförbundet genomfört certifiering av klätteranläggningar. Certifieringen har inneburit att klätteranläggningar har fått hjälp med att säkra kvalitén och säkerheten på alla delar i verksamheten. Den som genomfört en certifiering med godkänt resultat får använda sig av logotypen för certifierad anläggning.

Från januari 2019 gäller en ny certifiering, där anläggningen själv går igenom Svenska Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggning, samt fyller i den tillhörande Checklistan. Riktlinjerna innehåller förbundets krav och rekommendationer i många olika avseenden som rör driften och säkerheten vid en klätteranläggning.

Den nya certifieringen görs genom en årlig egenkontroll. Checklistan fungerar som ett protokoll som skickas in till kansliet. Om någon punkt har brister kan anläggningen söka dispens från Anläggningskommittén. En dispensansökan ska vara tydlig med vilken punkt som dispensen gäller, varför en omedelbar åtgärd inte är möjlig samt en tidsplan för när det kommer vara åtgärdat.

Anläggning som uppfyllt alla krav i certifieringen får ett certifikat för gällande år, och får rätt att använda logotypen för certifierad anläggning. Svenska klätterförbundet publicerar även en lista över certifierade anläggningar på hemsidan.

Certifieringen är gratis för föreningar som är anslutna till Svenska Klätterförbundet. För övriga anläggningar faktureras en administrativ kostnad på 500kr.

Försäkring
Certifierade anläggningar har möjlighet att teckan en försäkring som gäller för besökare som klättrar på av Svenska Klätterförbundets certifierade klätterväggar för en kostnad av 500kr.

Varför certifiera?
All organiserad klättring regleras genom Produktsäkerhetslagen. Produktsäkerhetslagen anger att varor och tjänster ska vara säkra, och vid bedömning av om en tjänst är säker så hänvisar lagstiftningen till svenska standarder (vilket det finns för klätterväggar) samt till ”god sed för produktsäkerhet i den berörda branschen”. Det betyder att Konsumentverket (tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen) troligen kommer att utgå från Svenska Klätterförbundets rekommendationer när de ska bedöma vad som är säkert i lagens mening.

Om man bedriver klättring på klättervägg så bör man se över sin verksamhet, och ett sätt att göra det är att använda Svenska Klätterförbundets ”checklista för certifiering”, tillsammans med ”Riktlinjer för klätteranläggning” för att bedöma om man har några brister i sin verksamhet.

För de anläggningar som inte uppfyller kraven för en certifiering så hoppas vi att riktlinjerna tillsammans med checklistan kan vara ett stöd i verksamheten för att på sikt arbeta för att få en certifierad klätteranläggning.

Att certifiera er anläggning
Att certifiera en klättervägg handlar om att kvalitétssäkra hela verksamheten på väggen, allt från utbildning till hårdvara och väggar.

Klättrarens säkerhetskunnande
Det centrala är att säkerställa att alla som klättrar på väggarna har tillräcklig kunskap för den form av klättring som bedrivs. Därför har det tagits fram två olika behörighetsgrader som kallas topprepskort eller ledkort.
Alla regelbundna klättrare visar sina kunskaper och erhåller därmed en behörighetsgrad/kort.
För att klättra på topprep behövs inte behörighetskort, men för att säkra krävs minst topprepskort.

Behörighetskort

För att få topprepskort krävs något av följande:

  • Genomgången topprepskurs, med godkänt resultat.
  • Uppvisande av motsvarande kunskaper genom en Uppklättring- Topprepsklättring

För att få ledkort krävs något av följande:

  • Genomförd ledkurs, med godkänt resultat
  • Uppvisande av motsvarande kunskaper genom en Uppklättring-Ledklättring
  • Behörighet som inomhusklätter- eller klippklätterinstruktör. Giltig licens krävs.

Klättrare som har tagit topprepskort/ ledkort ska ha erhållit så hög kunskaps- och färdighetsgrad att de behärskar klättring och säkringsarbete för sin behörighetsgrad och kan arbeta självständigt utan övervakning på klätterväggarna. Det innebär kort och gott att för att säkra vid topprepsklättring krävs topprepskort.  För att ledklättra eller säkra personer som ledklättrar, krävs ledkort.

För bouldering krävs inget speciellt kort. Dock får varje vägg själva sätta krav på topprepskort/ ledkort om så önskas.

Utbildade instruktörer

I all verksamhet som kräver inlärning fyller instruktörer en viktig funktion. Svenska Klätterförbundet har fastställt en instruktörsnivå för inomhusklätterinstruktörer. Tanken är att alla instruktörer på våra klätterväggar ska vara auktoriserade inomhusklätterinstruktörer eller arbeta under ledning av dessa.

Väggens konstruktion och utrustning

Förutom klättrarna finns det på våra klätterväggar utrustning och väggkonstruktioner som måste hålla viss kvalitet för att vara funktionell. Det är även viktigt att inga onödigt farliga situationer kan uppstå på grund av klätterväggens och närområdets utformning.

Dokumentsidan, under rubriken Anläggningskommittén, finns det  dokument som kan hjälpa dig förstå vad som krävs för att en klättervägg och dess kringutrustning skall vara säker.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket