Projektstöd (f.d Idrottslyftet)

Projektstöd är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet.
Läs mer om Projektstöd här

Bakgrund
Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade 2019 om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. I det nya stödsystemet finns ett projektstöd till föreningar (IF) inom barn- och ungdomsidrott som specialidrottsförbund (SF) och RF-SISU distrikt ges möjlighet att fördela. Styrningen av projektstödet utgår från de ramar och principer som beslutades av Riksidrottsmötet den 25 maj 2019 samt tillhörande regelverk som RS beslutade om den 22 oktober 2019.

Syfte
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. RS har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020—2021 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. Följande områden är sökbara;

– Idrottssvaga områden. OBS ansöks enbart via RF/SISU Distrikt.
– Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
– Utbildade barn- och ungdomsledare i IF.

Hur mycket kan föreningen få?
– En förening kan max beviljas bidrag på 50 000 kr för hela perioden.
– Max 25 000 kr till Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
– Max 25 000 kr till Utbildade barn-och ungdomsledare i IF

I ansökan ska följande information framgå
– Syfte med projektet
– Beskrivning av genomförande och tidsplan
– Målgrupp för projektet
– Vilket sökbart projektområde som ärendet avser.

Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se). Vid frågor maila kansliet@klatterforbundet.rf.se

Krav som måste uppfyllas
– Föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
– Föreningens ansökan avser en satsning som genomförs inom projektperioden
– Projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord är det inte tillåtet att godkänna ansökningar där satsningen redan är genomförd
– Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).

Tid för ansökan
31 Januari 2020 till 1 Oktober 2021

Klätterförbundets ansökningsområden för projektstöd IF 2020-2021

1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
Målgrupp ska vara ungdomar mellan 13-20 år. Projektstöd beviljas för följande:

– Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
– Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
– Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

I återrapporten ska följande framgå:
– Antal unika individer som deltagit i projektet
– Antal aktivitetstillfällen

2. Utbildade barn-och ungdomsledare i IF.
Målgrupp ska vara aktivitetsledare för barn-och ungdomar mellan 7-25 år. Definition av aktivitetsledare: En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn-och ungdomar. Projektstöd beviljas för följande:
– Svenska Klätterförbundets utbildningar (Tränarutbildningar nivå 1,2 och 3, Uppklättring grönt/rött kort för föräldrar och ledare, klätterledare, instruktör samt ledbyggare)
– Workshops/seminarier initierade av Svenska Klätterförbundet t.ex Tränarträffar.

I återrapporten ska följande framgå:
– Antal aktivitetsledare som utbildats.

Avgränsningar och förtydliganden
Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:

Läger – Att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material – För anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader – Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Redovisning av erhållet stöd
IF måste, senast den 30 januari året efter stödet upphört (eller tagit slut), inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

– Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas nya medel.
– Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Tid för ansökan:

  • Period ett 1 januari – 31 mars och innefattar ca 50 % av årets medel.
  • Period två 1 april – 1 juni och innefattar ca 30 % av årets medel.
  • Period tre 2 juni- 15 december (hanteras löpande) och innefattar resterande medel.
Hur en ansökan går till
  1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida
  2. Klicka på fliken “Idrottsmedel”
  3. Klicka på fliken “Ansökningar”
  4. Klicka på knappen “Skapa ansökan”
  5. Under rubrik Idrottsmedel – välj den specifika kategori som ni vill söka bidrag inom och klicka sedan på “nästa”.
  6. Nu kan du börja fylla i din ansökan. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in.

Efter genomfört projekt/aktivitet SKA ni skicka in en återrapport där ni redovisar projektet/aktiviteten. Gå in i er ansökan där hittar ni en flik som heter ”återrapport” fyll i de uppgifter som efterfrågas.

Ta gärna del av manualen/guiden för hur du gör en ansökan

Utbetalda bidrag IL period 1 2018

Utbetalda bidrag IL period 2 2018

Utbetalda bidrag IL 2017

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket