Läger

Vi har tidigare år beviljat bidrag för läger. From 2019 gäller nya riktlinjer för läger. Grundprincipen är att läger varken på förbunds- eller föreningsnivå ska bekostas av Idrottslyftsmedel. RF ser att läger ofta är en åtekommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningens verksamhet. Det kan finnas undantag, men då ska det kunna motiveras utifrån hur lägret bidrar till att föreningarnas verksamhet utvecklas på lång sikt (Utdrag ur Idrottslyftets ABC, Riktlinjer och praktisk information för förbund).

Krav som ska uppfyllas

  • Att klubben sökt och beviljats statligt LOK-stöd
  • Minst en ledare ska var klätterledare utomhus
  • Att återrapportera projektet och skicka in återrapporten inom utsatt tid

För att få bidrag vill vi att ni redovisar följande

  • Dokument med uppgifter om deltagarnas namn, personuppgifter och klubbtillhörighet
  • Programupplägg
  • Info om eventuella avgifter för deltagarna.
Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket