Ansluta klubb till SKF

Vad medlemskap i SKF innebär:

 • Klubben är via SKF ansluten till RF, Svenskt Friluftsliv och de tre internationella förbund som SKF är medlem i
 • Stöd i klubbutveckling
 • Support och råd i olika frågor såsom access, expedition, medicin, juridik, osv, se våra kommittéer
 • Gratis hemsida via IdrottOnline
 • Jonas_Paulsson_DSC0004Gratis medlemsregister via IdrottOnline
 • Utbildning och examination för instruktörer
 • Utbildning för barn och ungdomsledare
 • Tränarutbildning
 • Tillgång till SISU:s utbildningsutbud
 • Ökat mandat att förhandla med ex markägare, kommun etc.
 • Erhålla klättertävlingar med SM status
 • Föreningsförsäkring via RF´s grundförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för medlemmar
 • Rådgivning och möjlighet till bidrag vid bygge av klättervägg
 • Möjlighet att påverka förbundets arbete – rösträtt vid förbundsmötet (dock ej första året).
Möjlighet till ekonomiskt stöd
 • Idrottslyftet – stöd för barn och ungdomsverksamhet
 • Statligt lokalt aktvitetsstöd, så kallat LOK-stöd
 • Lokalt aktivitetsstöd från kommunen
 • Kommunala bidrag
 • Allmänt kommunalt bidrag ex för barn och ungdomsverksamhet, bultning, bygga vindskydd vid klippan etc.
 • Anläggningsbidrag via Distriktsidrottsförbunden
 • Accesstöd
 • Olika projektbidrag
 • Stöd för utbildningar via SISU Idrottsutbildarna
 • EU-stöd

Här kan du läsa vad medlemskapet innebär för den enskilde medlemmen.

 Klubbens skyldigheter
 • SKF och dess anslutna klubbar är ideella. Vilket innebär att alla klubbars organisation skall vara uppbyggda och verka ideellt, med en styrelse som är helt fristående från kommersiell verksamhet. Självklart kan klubbar anlita kommersiella aktörer (klätterväggar, instruktörer, ledbyggare o.s.v.) för sin verksamhet som dock måste ha separat ekonomi och styrelse.
 • Jonas_Paulsson_DSC0037Klubben skall betala avgift till SKF för samtliga medlemmar inom klubben.
 • Klubben ska ha en fungerande styrelse med minst 5 ledamöter varav en ordförande.
 • Klubben skall verka enligt klubbens stadgar, som är godkända av SKF och RF.
 • Klubben skall ha en utsedd accessansvarig
 • Klubben ansvarar för att ett komplett register hålls i IdrottOnline Klubb med medlemmarnas namn, adress, personnummer
 • Klubben ansvarar för att klubbens adress och kontaktperson på SKF:s hemsidan är uppdaterad
 • Klubben ansvarar för att hålla kansliet uppdaterat med kontaktuppgifter till klubbens förtroendevalda
 • Föreningen skall utse ombud till SKF:s förbundsmöte
 • Samt uppfylla de krav som ställs på föreningar enligt SKF:s stadgar.

Här ansöker ni om medlemskap

Ansökan skall innehålla följande bilagor

 • Klubbens stadgar, baserat på RF:s stadgemall för förening.
 • Kopia av justerat protokoll från klubbens bildande/alternativt protokoll där det framgår att klubben ansöker om medlemskap i Svenska Klätterförbundet.
 • Klubben ska ha ett organisationsnummer, detta ansöker ni om hos Skatteverket.
 • klubben ska ha ett bankgiro alternativt plusgirokonto.

Gå gärna in på http://www.svenskidrott.se/bildaidrottsforening/ för att se vad som gäller när klubben ska bildas, vad som gäller för idrottsföreningar, hämta stadgemall för förening osv.

 

Behandling
Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Klubbens ansökan behandlas av SKF:s kansli så snart ansökan kommit.
Kansliet beaktar klubbens möjligheter att verka i enlighet med SKF: s stadgade målsättning. Bedömningen görs bl a utifrån klubbens storlek och stabilitet samt geografiska belägenhet. Klubbens geografiska upptagningsområde bör inte alltför mycket överlappa andra klätterklubbars upptagningsområden, såvida inte befolkningsmängden är så stor att det finns förutsättningar för mer än en stabil och livskraftig klubb i samma område. Klubben skall ha minst 5 medlemmar och fulltalig styrelse när klubban ansöker om medlemskap. I klubbens namn bör dess geografiska tillhörighet och verksamhet framgå.

Vid bifall av ansökan

Klubben delges SKF:s och RF:s beslut så fort som möjligt.

Vid avslag av ansökan

Om ansökan var bristfällig, ofullständig eller oklar uppmanas klubben att inkomma med kompletterande uppgifter, varvid den ursprungliga ansökan kvarstår tills den kan prövas igen.
Beslut om avslag kan ej överklagas, men SKF:s motivering till avslag skall framgå av protokoll. När klubben anser det lämpligt kan ny ansökan insändas.

Medlemsavgift till Svenska Klätterförbundet
 • Inträdesåret är avgiftsfritt
 • Årlig medlemsavgift
  150 kronor per individuell klubbmedlem. Ingen skillnad på senior och junior. Minimiavgift 750 kronor. Avgiften faktureras i början av året och baseras på föregående års medlemsantal.
 • Medlemsavgift för klubbar med annan huvudorganisation 3000:- oavsett antal medlemmar. Medlemskapet inkluderar inte medlemsförsäkringen. Klubben måste ha egen försäkring som täcker klättring. Klubben får endast ett exemplar av tidningen Bergsport. Klubben kan inte välja att vissa medlemmar ska vara fullbetalande, villkoret gäller hela organisationen. Klubben har bara en röst på förbundsmötet oavsett antal medlemmar.
  I övrigt gäller allt som gäller för övriga klubbar.  Avgiften faktureras i början av året.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp