Alkohol- och drogpolicy

SKF:s alkohol-, tobak-, narkotika- och dopingpolicy

Antagen 2012

Inledning
Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

Vi vill inom idrottsrörelsen “bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. Inom idrotten lär vi oss också “hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger”. Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för Svenska Klätterförbundets inställning till alkohol, tobak, narkotika och dopning.

Riktlinjer för alkohol

Vi ställer oss bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som en av medlemmarna i landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Detta innebär:

 • att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig våra ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Eventuellt medföljande föräldrar bör respektera gällande policy.
 • att i samband med alla klätterevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande organisation ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas och ingen servering till minderårig förekommer.
 • att Svenska Klätterförbundet i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att förbund eller enskilda företrädare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrottsfamiljen och uppträder därefter.
 • att Svenska Klätterförbundet inte betalar för alkoholdrycker* vid representation.

*Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

Riktlinjer för tobak

Idrotten arbetar på olika sätt för att minska konsumtionen av tobaksrökning och snus. Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. Därför har våra ledare en stor betydelse när det gäller att vara förebilder och uppmuntra barn och ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.

Detta innebär:

 • att våra företrädare och ledare inte röker eller snusar inför våra barn och ungdomar.
 • att våra föreningar, ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar.
 • att vi utöver vad tobakslagen föreskriver arbetar för att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas.
 • att förenings- och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer.
Riktlinjer för narkotika och dopingpreparat
Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Narkotika är förbjudet i alla dess former och det är självklart för idrotten att ta avstånd ifrån allt bruk och all hantering av narkotika.

“Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt”.  Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Vad innebär detta?
Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

 • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
 • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
 • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
 • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.
Förseelser

Förseelse mot policyn kan komma att föranleda anmälan till RF´s disciplinnämnd som har befogenhet att varna eller utfärda en tidsbegränsad avstängning.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp