Ekonomisk policy

Syftet med en ekonomisk policy är att ge förbundet och dess aktiva vägledning kring beslut som påverkar förbundets ekonomi. Policyn ersätter inte de lagar och regler som i övrigt gäller förbundet. Policyn antogs 2018-02-17.

 1. SKF är en ideell organisation vars verksamhet bygger på en kombination av ideell verksamhet och anställda.
 2.  Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, stöd från Riksidrottsförbundet (RF), bidrag från framför allt Svenskt friluftsliv samt egenavgifter.
 3.  Planering av verksamhet skall särskilt beakta kostnadseffektivitet, miljöpåverkan, personlig säkerhet samt SKF´s övriga styrdokument och policys.
 4.  Möjliga jävsituationer skall alltid redovisas vid beslut om förbundets ekonomi.
 5.  Styrelsen beslutar om budget för kommande verksamhetsår baserat på antagen strategi samt planerad verksamhet från kansli, kommittéer och landslag.
 6. Kostnader såsom fakturor, arvoden, utlägg och resor ska vara godkända av GS i förväg.
 7. Ersättning för kostnader sker endast mot kvitto och/eller korrekt ifylld reseräkning.
 8. Redovisning av kostnader skall ske inom en månad.
 9. Inköpt utrustning tillhör SKF och skall på begäran återlämnas vid avslutat uppdrag.
 10. Vid brister i ovanstående råder personligt ansvar för uppkomna kostnader.
 11. Styrelsen ska utan att undanhålla fakta svara på medlemmars frågor om förbundets ekonomi.
 12. Verksamheten revideras av förbundsmötet utsedd extern revisor samt verksamhetsrevisor
Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket