Antidoping

Svenska klätterförbundets Antidopingprogram

RF – Riksidrottsförbundet
SF – Specialidrottsförbund
SKF – Svenska Klätterförbundet
IFSC – International Federation of Sport Climbing
ISMF – International Ski Mountaineering Federation
UIAA – Union Internationale des Associations d’Alpinisme

Innehållsförteckning
1 Bakgrund
1.1 Syfte
1.2 Internationella förbund
1.3 För vem?
1.4 Antidopingpolicy
1.5 Därför är doping förbjudet
1.6 Kosttillskott

2 Nulägesanalys

3 Hur jobbar vi inom SKF
3.1 Förbundsstyrelse
3.2 Antidopingansvarig + Förbundskapten
3.3 Ledare/tränare
3.4 Aktiva
3.4.1 Dispens
3.4.2 Avtal

4 Utbildning
4.1 Landslaget
4.2 Ledare/tränare på klubbnivå
4.3 Klubbar

5 Vid dopingfall
5.1 Aktiv stängs av från all verksamhet
5.2 Efter avtjänat straff
5.3 Media

6 Kontakter

7 Länkar

1 Bakgrund

I RF:s stadgar 11 kap 4§ står det att ”SF aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta en plan för antidopingarbetet”.

1.1 Syfte

SKFs Antidopingprogram har skapats med syftet att hålla klätterförbundets sporter fria från doping. Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Antidopingprogrammet ska leda till att ökad kunskap och medvetenhet om doping samt förebygga framtida problem med doping, framförallt att undvika dopingfall som beror på okunskap. Vidare skall SKF samarbeta med de internationella förbunden och dess medlemsländer för att motverka spridning och bruk av doping för att behålla en dopingfri idrott också i framtiden.

1.2 Internationella förbund

SKF är medlem i tre internationella förbund: International Federation of Sport Climbing (IFSC), International Ski Mountaineering Federation (ISMF) och Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA). Dessa tre förbund följer alla WADA:s Anti-Doping Code men utöver det arbetar de lite olika mot doping.

IFSC accepterade WADA:s Anti-Doping Code den 27 januari, 2007. IFSC följer nu den uppdaterade WADA 2015 Code och har ett regelverk som heter 2015 IFSC Anti-Doping Rules. IFSC väljer varje år ut ett antal aktiva till vad som kallas Registered Testing Pool (RTP) och dessa får då fylla i uppgifter om var de kommer att vara genom en mjukvara som heter ADAMS. Aktiva som är med i RTP kan bli testade när som helst.

ISMF följer WADA:s uppdaterade Anti-Doping Code 2015.

UIAA följer WADA:s uppdaterade Anti-Doping Code 2015. För att deltaga i UIAA isklättertävlingar krävs sedan säsongen 2017 att den aktiva genomgår en onlinekurs och klarar en examination. Mer information om detta finns på UIAA Antidoping. Efter genomförd examination får den aktiva ett certifikat som ger möjlighet till tävlande inom UIAA.

1.3 För vem?

Antidopingprogrammet är till för att alla inom landslaget samt alla tränare och ledare ska förstå vad som förväntas av dem, vilka kunskaper de skall ha, var och när dessa kunskaper förmedlas, vilka hjälpmedel som erbjuds och hur man kan söka upp mer information. På sikt ska klubbarna själva kunna skapa en egen handlingsplan. Media och andra intresserade ska genom antidopingprogrammet få en inblick i hur förbund och klubbar arbetar med antidoping och vilka insatser som görs.

1.4 Antidopingpolicy

SKF anser att inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras. Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt.

1.5 Därför är doping förbjudet

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

1.6 Kosttillskott

Angående kosttillskott så avråder RF från bruk, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Läs mer om RF:s kostrekommendationer. SKF har beslutat att följa RF:s ställningstagande om kosttillskott, vilket bland annat innebär att en väl sammansatt kost täcker de flesta idrottares behov av näringstillskott.

2 Nulägesanalys

Klättersporten i Sverige har varit förskonad från dopingfall. Samtidigt är det tveksamt att merparten av medlemmarna inom SKF, utöver landslagen, har tillräcklig kunskap om deras skyldigheter och rättigheter i dopingsammanhang. Vi behöver nu fortsätta vårt arbete med antidoping och lägga en tydlig grund och struktur för arbetet i och med vår växande sport och framtida deltagande inom OS.

3 Hur jobbar vi inom Svenska Klätterförbundet

3.1 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att riktlinjer ges för arbetet med antidopingfrågor.

3.2 Antidopingansvarig + Förbundskapten

Antidopingansvarig på kansliet har ansvaret att tillsammans med förbundskaptenerna utforma och uppdatera antidopingprogrammet och handlingsplanen. Samt att informera alla landslagsaktuella om programmet och uppmärksamma på eventuella dispensregler och kontrollera att giltiga dispenser finns i god tid före internationella tävlingar.

Detta dokument uppdateras nästa gång innan uppstartsläger för sportklätterlandslaget av antidopingansvarig på förbundets kansli tillsammans med förbundskaptenerna för sport samt skidalpinism. Det skickas sedan till förbundsstyrelsen som godkänner ändringarna.

3.3 Ledare/tränare

Alla ledare ansvarar för sina egna handlingar och kan fällas för dopingförseelser, t ex om den försvårar för dopingkontrollant, hjälper en aktiv att dopa sig eller på annat sett begår överträdelse av de regler som gäller. Alla ledare är också skyldiga att känna till gällande regler.

3.4 Aktiva

Den aktive har ett strikt individuellt ansvar att följa de regler som gäller, ej försvåra för dopingkontroller, se till att eventuellt obligatorisk vistelserapportering sker och att hen har nödvändiga dispenser i ordning. Detta gäller oavsett nivå på den aktive. Var medveten om att vid dopingkontroll kommer du som aktiv behöva ange alla läkemedel, naturpreparat och kosttillskott du tagit de senaste sju dagarna. Kom ihåg att du som aktiv ska informera din läkare om att du är aktiv idrottare och omfattas av WADA:s antidopingregler!

3.4.1 Dispens

Om du som aktiv intar läkemedel bör du kolla upp det på RF:s röd-gröna lista. Om läkemedlet kräves dispens så hittar du blanketter för detta på www.rf.se/Antidoping/Dispens/. Tävlar du på internationell nivå behöver du söka dispens via det specifika internationella förbundet (IFSC, ISMF, UIAA) som organiserar tävlingen. Det finns två metoder för dispensansökningar som är beroende på vilken tävlingsnivå du tillhör.

  • Om du som aktiv tävlar inom landslaget tillhör du gruppen hög tävlingsnivå och måste alltid ansöka om dispens i förväg.
  • Om du inte tävlar inom landslaget kan du ansöka om retroaktiv dispens och får därmed möjlighet att efter dopingkontroll, som påvisat doping, styrka att bruket var medicinskt berättigat enligt dispensreglerna.

Se till att kolla upp detta i god tid innan tävlingssäsongen och var förberedd. För frågor om dispens kontakta Patrik Blom på kansliet. patrik.blom@klatterforbundet.se

3.4.2 Avtal

Alla aktiva inom landslaget skriver under en uppförandekod senast respektive uppstartsläger där det bland annat ingår att man skall känna till alla regler, skyldigheter och rättigheter gällande antidoping.

4 Utbildning

4.1 Landslaget

Samtliga aktiva och ledare som deltar vid internationella tävlingar där de representerar landslaget skall från och med uppstartsläger ha genomgått utbildningen renvinnare. Under uppstartsläger kommer vi gå igenom alla eventuella dispenser som behöver sökas inför säsongen. Under varje uppstartsläger för landslaget inför säsong kommer en föreläsning och utbildning om antidoping hållas.

4.2 Ledare/tränare på klubbnivå

Alla ledare uppmanas att genomföra utbildningen renvinnare och att lyfta frågan till sina klubbar om genomförande av vaccination gentemot doping. Under den årliga nationella tränarträffen uppdateras alla deltagare om aktuella regler och får med sig information och material att ta med sig tillbaka till sina klubbar.

Alla tränare som genomför nivå 3 utbildning inom SKF får med sig information om antidopingarbete och hur de som klubbtränare skall förhålla sig.

Ett bra hjälpmedel om du vill föra en dialog med dina aktiva om doping är ”Antidopingsnack” .

4.3 Klubbar

Alla klubbar uppmanas vaccinera sig gentemot doping.

5 Vid dopingfall

Vid brott mot antidopingreglementet handlägger RF dessa. Om den aktive fälls för doping är personen avstängd från all organiserad träning och tävling. Även dåligt uppförande vid dopingkontroll eller ej inlämnade/felaktiga vistelserapporter är ett brott mot dopinglagstiftelse och betraktas som disciplinärende. Dopingärenden handläggs av Dopingkommissionen som åklagare och Dopingnämnden som domstol. När Dopingnämnden förkunnat sin dom kan den överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) som normalt är sista instans. När det gäller dopingbestraffningar kan beslut från RIN i vissa fall överklagas ytterligare en nivå, till den internationella skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS).

5.1 Aktiv stängs av från all verksamhet

I en situation där en aktiv inom SKFs verksamhet misstänks för doping, enligt gällande nationella och/eller internationella dopingregler, stängs denne omedelbart av från landslagsverksamhet inom SKF under utredningens gång. Blir man sedan dömd så sträcker sig straffskalan från tillrättavisning till livstid avstängning. Lägst tillrättavisning och högst två års avstängning kan utdelas när en idrottsutövare kan styrka att bruket av en enligt dopinglistan specificerad substans som inte var avsedd att höja prestationen.

Två till fyra års avstängning kan utdelas då analysen visar bruk av anabola steroider, bloddoping eller då någon vägrar lämna prov eller smiter från provtagning. Blir man fälld för doping en andra gång kan straffet bli livstids avstängning.

5.2 Efter avtjänat straff

Efter avtjänat straff är den aktive fri att träna och tävla igen. För landslaget kommer eventuellt intag efter dopingavstängning omfattas av en diskussion mellan förbundsstyrelsen och förbundskapten där det bestäms om, hur och på vilka villkor en aktiv ska kunna representera landslaget igen.

5.3 Media

Vid händelse av dopingfall inom SKFs verksamhet uttalar sig SKF enligt följande ordning;

  • Generalsekreterare/ordförande
  • Ansvarig för information kansliet/Ansvarig kommunikatör landslaget

6 Kontakter

7 Länkar

WADA:s dopinglista
Alla aktiva kan söka efter läkemedel på röd-gröna listan
Mer information om antidoping
Så här går en dopingkontroll till
Renvinnare
Vaccinera klubben
IFSC antidoping
ISMF antidoping
UIAA antidoping

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket