Arrangera en tävling

Sascha_Karilampi_Y9B3438Tävlingar i sportklättring (lead, boulder och speed) som anordnas i Svenska klätterförbundets regi arrangeras av klätterklubbar som är medlemmar i förbundet. Här beskrivs hur man ansöker om att få arrangera en sådan tävling, samt kortfattat vilka villkor och förutsättningar som gäller för att arrangera en tävling i förbundets regi.

Vilka tävlingar kan klubben ansöka om att arrangera?
 • Deltävlingar i Bouldercupen för juniorer
 • Deltävlingar i Bouldercupen för seniorer
 • Deltävlingar i Sverigecupen Lead för juniorer
 • Svenskt mästerskap i Bouldering
 • Svenskt mästerskap i Lead
 • Svenskt juniormästerskap i Bouldering
 • Svenskt juniormästerskap i Lead

 Samt, de år Sverige ansvarar för detta:

 • Nordiskt mästerskap i Lead
 • Nordiskt juniormästerskap i Lead
 • Nordiskt mästerskap i Bouldering
 • Nordiskt juniormästerskap i Bouldering

Specialarrangemang

Under speciella förutsättningar kan Tävlingskommittén bevilja en klubb att arrangera:

 • Svenskt mästerskap i Speed
 • Svenskt juniormästerskap i Speed
 • Svenskt mästerskap i Dyno

Ingen ersättning utgår för sådana arrangemang utan ansökan avser endast status som Svenskt mästerskap. Tävlingskommittén står dock för kostnaden för domare vid sådana tävlingar.

Kombi-arrangemang

Om en klubb önskar ansöka om att genomföra ett kombiarrangemang, d v s en tävling där flera grenar ingår, skall detta framgå av ansökan.

Om ansökan

Vem kan ansöka? Klätterklubbar som är medlemmar i Svenska klätterförbundet kan ansöka om att arrangera tävlingar som genomförs i förbundets regi. Styrelsen i ansökande klubb skall stå bakom ansökan.

Vart skickas ansökan? Ansökan skickas via e-post till Svenska klätterförbundet, på följande adress: kansliet@klatterforbundet.se samt till Tävlingskommittén på e-post tavling@klatterforbundet.se.

När får man svar? Tävlingskommittén bekräftar alla ansökningar till angiven kontaktperson, så snart de nått den ledamot som ansvarar för planering av tävlingskalendern. Slutgiltigt besked om tilldelning av tävlingar ges när den nationella kalendern fastställs. Detta sker efter att den internationella kalendern, samt kalendern för Nordiska mästerskap, har fastställts.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att fatta beslut om tilldelning av tävlingar före denna tidpunkt, om speciella skäl för detta finns.

Urval.  Skulle flera klubbar anmäla intresse för samma arrangemang kommer Tävlingskommittén att välja den arrangör som kommittén anser har redovisat bäst förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt arrangemang.

Valet av arrangör kommer att motiveras och kan inte överklagas. Skulle den som inte tilldelas ett arrangemang så önska kommer Tävlingskommittén att beskriva hur klubben kan öka chanserna att tilldelas arrangemanget senare år.

Om klubben inte tilldelas sökt arrangemang kommer Tävlingskommittén att erbjuda klubben ett annat arrangemang, under förutsättning att Tävlingskommitténs budget tillåter detta.

Krav på arrangören. Tävlingar i Svenska klätterförbundets regi arrangeras i enlighet med Svenska klätterförbundets regler för tävlingsklättring. Dessa finns att läsa på Svenska klätterförbundets hemsida. (www.klatterforbundet.se) Reglerna finns på den här sidan.

Arrangören skall särskilt beakta Svenska klätterförbundets rekommendationer för säkra tävlingar som finns på samma sida.

Sponsring: Tävlingsverksamheten är en omfattande utgiftspost för Svenska klätterförbundet. På sikt är dock målet att tävlingar skall vara självfinansierade, eller till och med bidra till intäkter till förbundet. Om en arrangör kan finansiera hela eller delar av en tävling med externa medel, till exempel från någon sponsor, ökar möjligheten att tilldelas arrangemanget. På kort sikt skapar detta möjligheter för förbundet att arrangera fler tävlingar och på längre sikt leder det oss mot en situation där hela tävlingsverksamheten klarar sig utan ekonomiskt stöd från förbundet.

Det bör noteras att Svenska klätterförbundet inte alltid kan acceptera alla sponsorer för tävlingar i förbundets regi. Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att säga nej till sponsorer som skulle kunna motverka klättringens och idrottsrörelsens grunder.

Ersättningar som utgår

Arrangörsbidrag

 • Deltävling i Sverigecupen: 10 000 kr
 • Svenskt mästerskap eller juniormästerskap: 15 000 kr
 • Nordiskt mästerskap eller juniormästerskap: 20 000 kr

Ersättning till ledbyggare

Svenska klätterförbundet föredrar att förbundets del av ersättningen till ledbyggare debiteras av ledbyggarna själva, direkt till förbundet. Ersättning utgår med: 1 000:-/dag eller 1 300:-/dag inkl moms om fakturering sker från egen firma.

Om arrangören själv ansvarar för ersättningen till ledbyggaren skall ersättning för detta äskas i ansökan. I sådana fall gäller den lägre ersättningen.

Tävlingskommittén beviljar ersättning enligt nedan:

 • Deltävling i Sverigecupen: Ersättning för tre ledbyggare i tre dagar
 • Svenskt mästerskap eller juniormästerskap: Ersättning för tre ledbyggare i tre dagar. Efter särskild överenskommelse med Tävlingskommittén kan detta utökas till tre ledbyggare i fem dagar. Behovet av extra tid skall motiveras och nedlagd tid skall kunna styrkas. Sådan överenskommelse skall alltid göras i god tid innan tävlingen genomförs.
 • Nordiskt mästerskap eller juniormästerskap För NM eller JNM gäller speciella förutsättningar varför Tävlingskommittén alltid skall kontaktas inför sådana arrangemang.

Efter överenskommelse med Tävlingskommittén kan förbundet även bekosta resa och logi för ledbyggare. I så fall ges ersättning för resa med billigaste färdmedel och enkel övernattning.

Ersättning till domare: Huvuddomare och kategoridomare ersätts direkt av Svenska klätterförbundet. Äskande om ersättning för tävlingsarrangemang får inte innehålla sådana poster.

Priser: Arrangören ansvarar själv för priser till deltagarna. Svenska klätterförbundets tävlingskommitté ansvarar för medaljer till pristagarna i nationella och nordiska mästerskap.

word  Ansökan om att arrangera tävlingar i sportklättring
pdf Checklista för tävlingsarrangemang
 word Rekommendationer för säkra tävlingar
pdf Tävlingsguide Sportklättring

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket