Bli instruktör

Svenska Klätterförbundets utbildningskommitté erbjuder examination till klätterinstruktör i fyra olika discipliner: inomhus, sport, klippa och is. Du blir auktoriserad instruktör efter godkänd examination och då samtliga förkrav är uppfyllda. Skissen nedan visar de olika instruktörsnivåerna och kurser dessa får hålla. Klätterförbundet arrangerar vanligtvis inte kurser som leder fram till examinationerna, utan rekommenderar dig som vill bli instruktör att kontakta en erfaren auktoriserad instruktör för en förberedande kurs inom den valda disciplinen.

Oversiktsbild_maj2012

Aukt_instr_100

Inomhusklätterinstruktör   kategori_inomhus_100

Examination
För att bli auktoriserad inomhusinstruktör krävs det att aspiranten genomgår en examination med godkänt resultat. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument inomhusklätterinstruktör

pdfAspiranthandledning inomhusinstruktör
pdfNorm inomhusinstruktör
pdfNorm topprepskurs inomhus
pdfNorm ledkurs inomhus
pdfNorm Topprepsinstruktörskurs
pdfNorm Uppklättring
pdfValidering utländsk inomhusklätterinstruktör

Sportklätterinstruktör   kategori_sport_100

Examination
För att få genomgå en examination till sportklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd inomhusinstruktör. En sportinstruktör har befogenheter att utöva kurser på klippa utrustad med bultar och som ej är högre än en halv replängd. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument sportklätterinstruktör

pdf Auktoriseringskurs sportklätterinstruktör 
pdf Norm för sportklätterkurs
pdf Norm för sportklätterinstruktör
pdf Norm för kurs klätterledare utomhus

Klippklätterinstruktör  kategori_klippa_100

Hjälpinstruktör
Inför en examination till klippklätterinstruktör krävs det att aspiranten är utbildad hjälpinstruktör på klippa. Denna kurs kan ges av alla auktoriserade klippklätterinstruktörer. Kursen ger dig möjlighet att lära dig de grunder du behöver för att så småningom bli klippklätterinstruktör.

Examination
För att få genomgå en examination till klippinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd hjälpinstruktör. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument klippklätterinstruktör

pdf Aspiranthandledning klippklätterinstruktör
pdf Norm hjälpinstruktörskurs klippa
pdf Norm klippklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs klippa
pdf Norm fortsättningskurs klippa
pdf Norm räddningskurs 1 klippa
pdf Norm räddningskurs 2 klippa
pdf Norm aidkurs klippa
Ansökan examen klippinstruktör
 Ansokan_examen_klippklattring

Isklätterinstruktör   kategori_is_100

Examination
För att få genomgå en examination till isklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd klippklätterinstruktör. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar. Dokument inför en examination finns länkat nedan.

Dokument isklätterinstruktör

pdf Norm isklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs mixklattring
pdf Certified ice climbing instructor
pdf Basic ice climbing course
pdf Advanced ice climbing course
pdf Advanced course in mixed climbing

För information om kurs och examinationstillfällen se Utbildningskalendern.

Iwona_Kellie_kurs

Foto: Iwona Kellie

Examinationer

Utbildningskommittén genomför regelbundet examinationer. Alla examinationer annonseras i utbildningskalendern. Anmälan sker genom det anmälningsformulär som finns på respektive examination. Se till att din anmälan är korrekt gjord och att du betalar rätt avgift. För lokalt arrangemang skickas förfrågan till Utbildningskommittén, se kontaktsidan. För deltagande på instruktörsexaminationer krävs att aspiranten är medlem i en klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet. Uppfyllandet av förkraven redovisas i samband med anmälan. Se aspiranthandledning för respektive instruktörsnivå.

Hittar du ingen examination i utbildningskalendern som passar era önskemål går det att beställa en examination. Examinationer tar upp till sex aspiranter och beställaren står för hela kostnaden. Kontakta kansliet för mer information.

Avgifter

Alla avgifter ska betalas in, i samband med anmälan, till SKF bankgiro 5822-0328. Det går även att bli fakturerad. Skicka då faktureringsunderlag som organisationsnummer samt namn och adress till kansliet. Anmälan blir giltig först när avgiften är betalad.

Återbetalningar

Anmälan är bindande så snart avgiften betalts och kan ej återbetalas. Om aspiranten inte får plats på arrangemanget sker en återbetalning av avgiften. Vid sjukdom eller motsvarande som styrks med läkarintyg kan avgiften delvis återbetalas.

För lokala arrangemang är anmälan bindande så snart datum spikats. Om arrangemanget ställs in av beställaren faktureras denne endast för examinatorernas utlägg för resa och uppehälle samt en administrativ kostnad. Om arrangemanget ställs in av Svenska Klätterförbundet återbetalas hela det fakturerade beloppet.

Lokalt arrangemang

Ett lokalt arrangemang beställs av en lokalklubb eller en klättervägg. På dessa arrangemang köper klubben ett helt paket med 6 platser, sedan är det upp till klubben att fördela dessa platser.

Vid beställning av ett lokalt arrangemang väljer klubben/klätterväggen ett lämpligt datum och önskemål om plats. Klätterförbundet hittar därefter examinatorer/instruktörer till arrangemanget. Planera i god tid, minst tre månaders framförhållning är lämpligt. Arrangemangen hålls för 6 deltagare av två instruktörer/examinatorer. Antalet platser kan inte ändras, däremot kan 1 1/2 eller 2 arrangemang hållas samtidigt, och då blir det 9 respektive 12 platser (med 3 respektive 4 instruktörer/examinatorer).

Innan ni beställer ett arrangemang se till att ni har ordning på följande:

  • Ta beslut i klubben om att ni vill köpa ett arrangemang. Det är klubben/klätterväggen som är betalningsskyldig, inte deltagarna. Hör av er till kansliet för aktuella priser.
  • En kontaktperson ska vara utsedd. Det är lättast för oss i Utbildningskommittén att ha en person att kommunicera med. Vid examination ska kontaktpersonen kunna vara behjälplig på plats under arrangemanget, men bör själv inte delta.

För tillfället är det endast kurs och examination inomhus samt examination klippa som går att beställa lokalt. För att beställa ett lokalt arrangemang kontakta kansliet på: Johanna@klatterforbundet.se

Examination inomhus

Examinationen hålls under en hel dag. Klubben ansvarar för att information om tid och plats skickas vidare till deltagarna. Under examinationen behövs elever till ett av momenten, aspiranterna håller nämligen en riktig kurs under själva examinationen. Kontaktpersonen hjälper oss att få fram lämpliga elever. Kontaktpersonen ansvarar för att rätt personuppgifter, mail och adresser till deltagarna skickas senast två veckor innan examinationen. Detta görs digitalt, mer information fås av arrangemangsansvarig.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket