Idrottslyftet

Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

De flesta av landets idrottsföreningar har goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas. Idrottslyftet finns för att ge dessa idéer en extra kick.

Alla klätterklubbar i landet har möjlighet att söka medel ur Idrottslyftet för att starta upp eller utveckla sitt arbete med barn- och unga.

Det är Riksidrottsstyrelsen som sätter de övergripande riktlinjerna för Idrottslyftet. Det nuvarande syftet är att Idrottslyftet ska utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Läs mer om idrottslyftet på RF’s hemsida.

Idrottslyftet 2018

Efter kartläggning av verksamheten i Klätterförbundets medlemsklubbar samt förbundets olika kommittéer beslutades att det bästa sättet att utveckla våra föreningars barn- och ungdomsverksamhet är att satsa på utbildning och anläggningar.

Klätterförbundet fokusområden för Idrottslyftet 2017-19 är:

 • Utbildning
 • Anläggningar/utrustning
 • Samverkan/samarbeten med andra klubbar
 • Lokala/regionala tävlingar
 • Läger
 • Prova på verksamhet

Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Ansökningsdatum för 2018

Vi har tre sista ansökningsdatum 1 mars,  1 juni och 1 oktober. Efter respektive datum går vi igenom inkomna ansökningarna och målet är att kunna ge ett besked inom en månad. Idrottslyftsbidraget söker ni via klubbens IdrottOnline-sida. Ansökan kan göras av klubbens ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarige firmatecknare.

Vi har totalt 528 000:- att fördela till klubbansökningar under 2018.

Dela upp ansökan i flera den berör flera av våra fokusområden, t ex om ni ska hålla en utbildning för ledbyggare och i samband med det utveckla era vägg. Då gör ni en ansökan för utbildningen och en ansökan för anläggning.

Låter det svårt? Det är det inte – men har ni några frågor ring kansliet på 08-699 65 23 eller mejla kansliet@klatterforbundet.se.

Så här söker ni
 1. Logga in på www.idrottonline.se
 2. Under fliken Idrottsmedel hittar du ett ansökningsformulär
 3. Alla fält som är markerat med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska kunna skickas iväg
 4. Välj kategori i ”Vad avser ansökan för område” och sedan fyll i formuläret.
 5. Under fliken Projektbeskrivning beskriver ni
  • syftet med aktiviteten/projektet.
  • Vad är målet för ansökan
  • Hur ni tänker genomför aktiviteten/projektet
  • Hur många deltagare aktiviteten/projektet avser
  • Vad det är som kostar (hela ansöknings beloppet ska redovisas i Projektbeskrivningen & i ekonomisk redovisning)
  • Om ni delfinansierar aktiviteten/projektet på annat sätt,  t ex genom SISU, sponsring eller deltagaravgifter.
 6. För att kunna klicka på ”skicka in” behöver du ha IdrottOnline rollen firmatecknare idrottslyftet, kassör eller ordförande
Återrapport

När ni fått bidrag och projektet/aktiviteten är genomförd fyller ni återrapporten på Idrottonline.se  där ni redovisar bidraget genom att svara på de frågor som ställs.  För varje beviljad ansökan krävs en återrapport. Kan inte bidraget redovisas ordentligt finns det risk att ni blir återbetalningsskyldig.

Vad kan ni få ersättning för
Utbildningar

Ni kan få bidrag för satsningar på att utbilda ledare, tränare, barn och ungdomar. Bidrag delas ut både för interna och externa utbildningar. Självklart kan ni söka bidrag för att utbilda egna instruktörer till klubben.

Utbildningsbidraget betalas ut efter avslutad utbildning och endast för de deltagare som genomfört utbildning och är medlemmar i klubben.

Anläggningar

Anläggningsstöd kan sökas för att utveckla befintliga eller obefintliga anläggningar både inomhus och utomhus.

Kom ihåg att det går även att söka anläggningsbidrag från ert distriktsförbund.

Samverkan med andra klubbar

Det går att söka bidrag för studiebesök eller andra samarbetsprojekt mellan klubbar.

Tävlingar

Stöd finns att söka för lokala eller regionala tävlingar.

Läger

Stöd delas ut för regionala eller lokala läger. Läger för enskilda klubbar kan omprövas i särskilda fall.

Tänk på att att se över vad ni har för deltagare avgifter samt andar intäkter när ni planerar att anordna ett läger.

Prova på verksamhet

Prova på verksamhet innefattar projekt för specifika målgrupper. Målgruppen kan både vara medlemmar eller icke medlemmar.

Åka iväg med sina barngrupper till andra destinationer att pröva nya platser att klättra på

Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket